Algemene Voorwaarden MyPilates

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. MyPilates kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen.

Artikel 2. Het abonnement

De deelnemer sluit een abonnement af waarmee hij kan deelnemen aan de reguliere lessen. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale vaste periode van één kwartaal. Het abonnement wordt daarna stilzwijgend omgezet voor onbepaalde tijd. Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3. Betaling en tarief

Voor de betaling van het abonnementsgeld (per kwartaal) ontvangt de deelnemer een factuur per email. Deelnemer wordt verzocht binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur het abonnementsgeld over te maken op de rekening van MyPilates. Als het abonnementsgeld niet tijdig wordt voldaan kan de deelnemers de toegang tot de lessen ontzegd worden.
Het tarief van het abonnementsgeld is een gemiddelde over een geheel jaar. Het vaste kwartaal bedrag is gebaseerd op de jaarlijks geplande 42 lesweken. De 10 jaarlijks geplande vakantie sluitingsweken zijn hier al vanaf gehaald.

Als de deelnemer een nieuwe cursist aandraagt (en deze wordt daadwerkelijk lid van MyPilates), krijgt de deelnemer één maand gratis lessen. Deze maand wordt verrekend in het abonnementsgeld van het eerstvolgende kwartaal.

Artikel 4. Opzegtermijn

Het opzegtermijn is één maand. De opzegging is alleen geldig per email. Bij een opzegging die bij MyPilates binnenkomt tot en met de 6de van de maand wordt het abonnement een maand later stop gezet. Bij een opzegging die op de 7de of later binnenkomt, wordt het abonnement de daarop volgende maand stop gezet (bijv. opzegging voor 6 januari -> abonnement stopt 1 februari. Opzegging 7 januari -> abonnement stopt 1 maart). Dit wordt te allen tijde zonder uitzonderingen aangehouden. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd.

Artikel 5. Gemiste en vervallen lessen

Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) dan kan de deelnemer deze les inhalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden tijdens lesuren waarin hiervoor ruimte is, dit rooster hangt in De Ruimte en wordt vermeld op www.mypilates.nl.

Artikel 6. Ziekte, blessures of zwangerschap

Indien de deelnemer door een gezondheidskwestie tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan in overleg en ter beoordeling van MyPilates het abonnement uitgesteld worden met behoud van de plaats in de les. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Het vooruitbetaalde kwartaal is voor rekening van de cursist. Als de cursist wil opzeggen tijdens deze uitstelperiode dan is de normale opzegprocedure van kracht; de opzegtermijn gaat in na de uitstelperiode.
Als de deelnemer moet stoppen op advies van een arts/therapeut i.v.m. langdurige of blijvende ziekte/blessure of i.v.m. zwangerschap dan wordt de normale opzegtermijn gehanteerd.

Artikel 7. Wijziging, lesrooster, prijzen

MyPilates behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en nieuwsbrief.
MyPilates behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie.

Scroll naar boven